از نباتات خوشبو که ورم ها را التیام می بخشد، ملین، نرم کننده و لطافت بخش است
(قانون- ابن سینا-جلد دوم- ص 94-93)