میوه زرشک ترش مزه حاوی مواد قندی، اسید مالیک و فیبر می باشد. صفرابر، مقوی معده و کبد و قابض است

(قانون- ابن سینا-جلد دوم- ص 68؛ گیاهان دارویی- علی زرگری، جلد1-ص77)

http://golavand.com/